Podpisało do tej pory: 32778 osób

Udostępnij petycję - pomóż nam zebrać więcej podpisów!

Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki


Szanowny Panie Premierze,


z niepokojem przyglądam się projektowi zmian w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, znanemu jako druk 1449. Zawarte w nim zapisy dotyczące kryteriów wypłaty odszkodowań dla osób dotkniętych niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOPami) budzą mój stanowczy sprzeciw. 

 

Brak rekompensaty finansowej za zgon pacjenta, odmowa odszkodowania w sytuacji, gdy osoba dotknięta NOPem charakteryzuje się pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa, a także wówczas, gdy pobyt pacjenta w szpitalu był krótszy niż 14 dni – to tylko niektóre ze skandalicznych kryteriów, które mają regulować działanie funduszu. Dodatkowo, nie będzie możliwości uzyskania odszkodowania w wypadku powikłań, których producent preparatu nie umieścił w ulotce, a kwota rekompensaty w żadnej sytuacji nie będzie mogła przekroczyć 100 tysięcy złotych! Podobna suma bez wątpienia nie może zaspokoić potrzeb pacjenta dotkniętego poważnym odczynem poszczepiennym, takim jak trwałe uszkodzenie ciała wymagające stałej opieki medycznej.

 

Pragnę zaapelować o dymisję ministra Adama Niedzielskiego. Pod jego rządami system opieki zdrowotnej stał się całkowicie niewydolny, o czym świadczą statystyki śmiertelności Polaków (wyłączywszy nawet zgony spowodowane chorobą COVID-19) i liczba przeprowadzanych w Polsce zabiegów medycznych. Minister Niedzielski swoim priorytetem uczynił politykę lockdownów i szczepienie społeczeństwa, przy kompletnym zaniedbaniu rzeczywistej opieki nad pacjentami. Co więcej, działania Ministerstwa Zdrowia w ciągu ostatniego roku radykalnie ograniczyły przestrzeń swobodnej debaty medycznej, szykanując lekarzy, którzy mieli odwagę zakwestionować decyzje polityków, stojących na jego czele.

 

Wzywam do odrzucenia zmian proponowanych w druku 1449 oraz odsunięcie pana Adama Niedzielskiego z odpowiedzialnego stanowiska na czele resortu zdrowia, do którego nie ma kwalifikacji i predyspozycji.


Z poważaniem,

  RZĄD KPI Z POLSKICH PACJENTÓW, POSZKODOWANYCH PRZEZ NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE! NIE MA NASZEJ ZGODY NA USTAWĘ 1449! ŻĄDAMY DYMISJI MINISTRA NIEDZIELSKIEGO!

   

  W Sejmie pojawił się rządowy druk nr 1449, dotyczący zmian w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Trzeba koniecznie zwrócić uwagę, że ww. projekt nie przewiduje możliwości wypłaty odszkodowań za zgon pacjenta, jeżeli stanowi on niepożądaną konsekwencję zaszczepienia! 

   

  „Ten projekt to koń trojański! Przemyca kilka niebezpiecznych mechanizmów. Wprowadza policję sanitarną, która będzie karać za brak donosu na osoby, z którymi się spotkaliśmy. Wprowadza również szczepienia przez osoby niemające wykształcenia medycznego. Ostatnia kwestia, którą chcę zasygnalizować, która nie została wpisana do projektu – celowo – przez Ministerstwo Zdrowia, i będzie złożona jako projekt poselski: pracodawca będzie kontrolował stan zaszczepienia swoich pracowników! ” – oznajmił Jakub Kalus z Zarządu Głównego Ruchu Narodowego.

   

  Reforma ma na celu m.in. radykalne zaostrzenie kryteriów pozwalających na wypłaty odszkodowań, związane z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOPami). Przykładowo, osoba, która w wyniku powikłań spędzi w szpitalu nie dłużej niż 14 dni, nie będzie miała prawa ubiegać się finansową rekompensatę! Natomiast maksymalna kwota odszkodowania, przypadająca na jednego pacjenta, to jedynie 100 tysięcy złotych – co w przypadku trwałego uszkodzenia ciała może być dalece niewystarczające. Projekt nie przewiduje możliwości wypłaty renty. Jednak najbardziej wstrząsającym zapisem pozostaje ten, który odbiera prawo do odszkodowania osobom, które otrzymają pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa!

   

  Rząd usiłuje stworzyć iluzję pomocy dla obywateli, w rzeczywistości konstruując tak zawiłe kryteria, by uchylić się od finansowej odpowiedzialności za swój sztandarowy program szczepień! W opinii naszego zespołu prawnego oraz niezależnych komentatorów, wolnych od fałszywej narracji mediów głównego nurtu, projekt ma na celu realną dyskryminację części Polaków i otwiera drogę do segregacji obywateli ze względu na przebyte procedury medyczne. Tym samym, pozostaje w rażącej sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej!

   

  Paragrafy druku nr 1449 budzą uzasadnione obawy i wątpliwości. Zapisy w nim zawarte podważają rządową narrację, która od miesięcy przekonuje nas, że szczepienia nie wiążą się z żadnym ryzykiem. Natychmiast nasuwa się pytanie, że skoro niepożądane odczyny poszczepienne są taką rzadkością, jaką wmawia na oficjalna propaganda, to czemu mają służyć tak rygorystyczne kryteria wypłaty odszkodowań?

   

  Podpisz petycję do premiera Mateusza Morawieckiego! Apelujemy o dymisję ministra Niedzielskiego, którego decyzje rujnują system ochrony zdrowia! Żądamy natychmiastowej rezygnacji z druku 1449!

  Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez podmioty: Ruch Narodowy, adres do korespondencji: Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa; (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu złożenia podpisu i wysłania petycji oraz wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Ruchem Narodowym w związku z prowadzonymi przez nich działaniami, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Ruchu Narodowego. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie złożenie podpisu, wysłanie petycji i wsparcie akcji.

  Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Ruchu Narodowego, ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: sekretarz@ruchnarodowy.net. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz administratora danych osobowych usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Twoja petycja trafi do:


  Pan Mateusz Morawiecki

  Prezes Rady Ministrów
  kontakt@kprm.gov.pl